Вы здесь

Медикаметозна алергія у інфікованих та хворих на туберкульоз дітей (частота, структура, діагностика, прогнозування ризику розвитку)

Автор: 
Кириченко Лідія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003117
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика контингентів, що обстежувалися
Поставлені в роботі задачі вимагали проведення досліджень серед значного
контингенту дітей, що хворіють на туберкульоз. Так, визначення частоти МА в
динаміці було проведено у 1991 – 2002 роках серед дітей, що лікувалися з
приводу туберкульозу у дитячому відділенні Вінницького обласного клінічного
протитуберкульозного диспансеру (ВОКТД). Дослідження в амбулаторних умовах були
проведені нами серед дітей, що були інфіковані МБТ і отримували курс первинної
або вторинної хіміопрофілактики ізоніазидом, у спеціалізованому дитячому садку
№35 (м. Вінниця), на базі дитячого кабінету Вінницької міської поліклініки №1,
протитуберкульозного кабінету Погребищенського РТМО, в дитячому
протитуберкульозному санаторії (с. Кашперівка, Козятинського району, Вінницької
області).
Число хворих, що були обстежені за ці роки в дитячому відділенні ВОКТД,
наведено в табл. 2.1. Як видно з наведених даних, кількість обстежених, що
лікувалися в стаціонарних умовах, в різні роки коливалася від 87 до 276 осіб.
Таблиця 2.1
Кількість обстежених дітей, що хворіли на туберкульоз, по роках
Рік
Показник
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Всього
Загальне число обстежених
187
255
276
271
209
139
87
111
117
116
118
88
1974
Число дітей з МА
абс.
%
4,28
3,53
2,9
15
5,53
16
7,66
2,16
4,6
10
9,01
11
9,4
12
10,34
6,78
10,23
113
5,72
Віково-статеву структуру обстежених в обласному протитуберкульозному диспансері
хворих на туберкульоз наведено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Віково-статевий розподіл хворих, що лікувалися в стаціонарних умовах
Показник
Вік (в роках)

0-3
4-7
8-11
12-14
15-18
Всього
Число обстежених дітей
170
355
542
387
520
1974
Стать
д
Число обстежених дітей
98
72
187
168
289
253
201
186
310
210
1085
889
Наведені вище дані (див. табл. 2.2) говорять про те, що серед обстежених нами
дітей дещо переважали хлопчики над дівчатками, а більшість дітей знаходилася у
вікових групах 8-11 та 15-18 років, що в цілому відповідає даним літератури про
віково-статеву структуру хворих на туберкульоз дітей в нашій країні [62; 64].
Поглиблене вивчення різних аспектів діагностики та клініки МА проводилося нами
у 1991-2002 роках на матеріалі 1974 історій хвороб пацієнтів з різними формами
туберкульозного процесу. До числа обстежених контингентів увійшли хворі з
туберкульозною інтоксикацією (туберкульозом невстановленої локалізації),
первинним туберкульозним комплексом, туберкульозом внутрішньогрудних
лімфатичних вузлів, туберкульозним плевритом, з дисемінованим, інфільтративним,
вогнищевим туберкульозом легень та іншими формами туберкульозу (лімфаденіт,
менінгіт, гоніт, кератит тощо), а також інфіковані МБТ діти, які мали супутню
патологію органів дихання (гострий, рецидивуючий бронхіт, пневмонія). Дані про
контингент хворих, яких було обстежено, з позицій різноманітних форм
туберкульозу наведені в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл обстежених за клінічними формами туберкульозу (n=1974)
Клінічні форми туберкульозу
Кількість обстежених осіб
абс.
% у структурі
Туберкульозна інтоксикація
74
3,75
Первинний туберкульозний комплекс
79
4,0
Туберкульоз внутрішньо-грудних лімфатичних вузлів
92
4,66
Туберкульозний плеврит
54
2,74
Диссемінований туберкульоз
39
1,98
Вогнищевий туберкульоз
59
2,99
Інфільтративний туберкульоз
70
3,55
Туберкульозний менінгіт
15
0,76
Діти, що інфіковані МБТ із супутньою патологією органів дихання
1329
67,33
Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів
37
1,87
Ускладнення вакцинації БЦЖ
101
5,12
Інші форми туберкульозу
25
1,27
Всього:
1974
100
Як видно з наведених нами даних (див. табл. 2.2), серед дітей переважали
інфіковані МБТ особи із супутньою патологією органів дихання (67,33 %) і діти з
локальними формами туберкульозу (22,53%). Обстежені з ускладненнями вакцинації
БЦЖ, туберкульозною інтоксикацією та інші особи складали (10,14%). Крім того,
нами було проведене обстеження 895 дітей, що були інфіковані МБТ і отримували
хіміопрофілактику в амбулаторних умовах. Віково-статева структура даної групи
обстежених дітей наведена в таблиці табл. 2.4.
Наведені у табл. 2.4 дані говорять про те, що серед обстежених нами в
амбулаторних умовах інфікованих МБТ дітей дещо переважали хлопчики над
дівчатками, а більшість дітей знаходилася у вікових групах 4-7 та 8-14 років,
що в цілому відповідає даним літератури про віково-статеву структуру
інфікованих МБТ дітей в нашій країні [62; 64].
Таблиця 2.1.4
Статево-вікова структура дітей, інфікованих МБТ
Місце проведення обстеження
Стать
Вік
Всього:
1-3
4-7
8-11
12-14
15-18
Дитячий садок №35, м.Вінниця
32
88
120
33
83
116
Дитячий кабінет Вінницької місь-кої поліклініки №1
19
99
75
87
283
18
95
73
53
245
Погребищенське РТМО
19
19
46
17
36
Дитячий тубсанаторій с.Кашперівка
11
23
34
14
15
Всього:
105
380
176
188
46
895
З метою лікування діти з туберкульозною інтоксикацією та локальними формами
туберкульозу в умовах дитячого відділення обласного протитуберкульозного
диспансеру отримували стандартні схеми хіміотерапії, які остаточно були пізніше
викладені в Наказі МОЗ України №499 від 28.10.2003., що включали
протитуберкульозні препарати 1-го (ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин,
етамбутол, піразинамід)