Вы здесь

Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області)

Автор: 
Бречко Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001595
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
2.1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
Для визначення напрямків цілеспрямованого впливу складових елементів фінансового механізму регулювання соціально-економічного розвитку регіону, необхідно провести аналіз процесу формування і використання фінансових ресурсів. Дане завдання вирішується шляхом оцінки фінансової бази регіону, яка, по суті, є сукупністю фінансових ресурсів, що створюються в усіх секторах регіональної економіки або залучаються до неї із зовні, та визначають фінансові передумови і результати соціально-економічного розвитку регіону. Саме тому регулюючий вплив фінансового механізму, як інструменту державного регулювання, перш за все, спрямований на фінансову базу регіону, з метою забезпечення формування її якісних складових, кількісних параметрів та ефективного використання. Метою оцінки фінансової бази регіону є:
1) виявлення сприятливих умов для формування фінансових ресурсів регіону;
2) розкриття невикористаних чи додатково виявлених внутрішніх резервів фінансових ресурсів, залучення яких дозволить прискорити розвиток регіональної економіки, або перевести основні її параметри в режим ефективного функціонування;
3) розробка фінансового механізму оздоровлення економіки регіону.
Проведений нами аналіз праць з питань регіональної економіки дозволяє виділити такі основні чинники, які впливають сьогодні на формування фінансових ресурсів регіону [ Чумаченко, Мельник, Долішній, Сало, Пила, Стеченко, Лук'яненко, Городніченко, Крисоватий, Юрій, Кириленко ]:
=> галузева структура регіональних господарських комплексів та їх дохідність, що визначає обсяг податкової бази;
=> спеціалізація регіональної економічної системи та специфіка її функціонування;
=> рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктури місцевості;
=> ефективність використання місцевих ресурсів багатоцільового призначення (трудових, земельних, технологічних та інших).
Практика показує, що єдині методологічні розробки по аналізу фінансових ресурсів регіону на сьогодні відсутні. Це створює труднощі у зборі і обробці даних про існуючий механізм формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на місцях і ще більші проблеми, пов'язані із оцінкою діючої регіональної системи фінансового регулювання. Різновидності методик заключаються в обмеженні поняття "фінансові ресурси" тими чи іншими фінансовими засобами, які мають відношення до даної території, і які систематизовано нами у такі підходи до аналізу:
1) фінансові ресурси регіону обмежуються територіальним бюджетом і децентралізованими грошовими фондами, які залишаються в розпорядженні підприємств даної області [ 93, 197, 214 ];
2) фінансові ресурси регіону подаються у вигляді кінцевого результату діяльності всіх підприємств і організацій, розміщених у регіоні, включаючи засоби, які формуються в результаті перерозподілу грошових коштів населення (сплата обов'язкових відрахувань із фонду оплати праці) [ 43, 162, 165 ];
3) фінансові ресурси регіону аналізуються, як сукупність створених в регіоні доходів і залучених ззовні фінансових ресурсів, ресурсів централізованих фондів, коштів міжнародних фінансових організацій [ 203, 228, 240 ].
Проведені нами дослідження практики фінансового регулювання в Тернопільській області свідчать про те, що органами державного регулювання регіону взагалі питання обрахунку можливих фінансових ресурсів території не ставиться, що приводить до недостатньо ефективного використання інструментарію фінансового механізму регулювання економіки території. Оцінка фінансових ресурсів регіону проводиться за результатами виконання регіональної програми соціально-економічного розвитку і обмежується коштами місцевих бюджетів і централізованими загальнодержавними фондами. Однак, ми вважаємо, що в основі аналізу фінансової бази регіону повинен лежати секторний підхід, який дасть можливість охопити всі сектори регіональної економіки в питаннях фінансового забезпечення територіального розвитку та представить цілісну картину наявності фінансових ресурсів на які спрямовується дія інструментаріїв фінансового механізму. Згідно даного підходу фінанси регіону розглядаються як: фінанси сектору державного управління (місцевих органів влади), фінанси сектору не фінансових установ (виробництва), фінанси домашніх господарств, фінанси, створені в секторі фінансових і кредитних установ регіону (депозити в національній і іноземній валюті, кошти, залучені через ринок місцевих боргових зобов'язань), фінанси тіньового сектору економіки (див. рис. 2.1).
Дані підсистеми фінансів тісно пов'язанні між собою, оскільки з фінансів сектору підприємств і домогосподарств формуються фінанси місцевих органів влади і саме на них спрямовані механізми формування останніх через фінансове та податкове регулювання. У свою чергу фінансові ресурси місцевих органів влади значною мірою повертаються населенню та підприємствам у вигляді субсидій, дотацій, соціальних програм та капіталовкладень. Фінанси підприємств та населення також пов'язанні між собою: для більшості громадян заробітна плата та дивіденди, які вони отримують від підприємств, є основними джерелами формування власних фінансових ресурсів. З іншого боку, ці ресурси поповнюють фінанси підприємств, через споживання, купівлю акцій та утворення малих підприємств.
При оцінці фінансової бази за вихідну точку беруться саме фінансові ресурси та можливості господарських підприємств, установ, організацій різних форм власності та видів діяльності, оскільки з їх допомогою створюється валовий внутрішній продукт регіону, що є джерелом фінансових ресурсів місцевої влади.
Фінанси підприємств - це система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства, та сукупність форм і методів їх витрачання. Вони виступають у формах основних і оборотних фондів (капіталу) та прибутку.

!!Вставка ри