Вы здесь

Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств

Автор: 
Гусєва Ольга Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002725
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

На сучасному етапі трансформаційних процесів в економіці України, коли пріоритетним визнано розвиток споживчого ринку, особливої актуальності набуває удосконалення внутрішньої та зовнішньої торгівлі у контексті прискорення вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) та набуття асоційованого члена Європейського Союзу (ЄС). Розвиток споживчого ринку ґрунтується на підвищенні платоспроможності населення, збільшенні обсягів пропозиції, розширенні асортименту та поліпшення якості товарів. Якщо врахувати, що намічається випереджаюча тенденція збільшення доходів населення порівняно з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) [45, 8], то стає зрозумілою соціальна спрямованість розвитку економіки на основі стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку. Все це потребує високого рівня фінансового забезпечення розвитку торгівлі та торговельного сервісу.
Розробка стратегії управління оборотним капіталом торговельних підприємств потребує врахування особливостей його формування та кругообороту в ринкових умовах господарювання. Стратегічне прогнозування оборотного капіталу має бути адаптованим до умов ринкових перетворень. Тому основою обґрунтування стратегії управління оборотним капіталом торговельних підприємств мають стати результати аналізу особливостей його формування та використання в перехідній економіці країни.
В єдиному механізмі стратегічного управління торговельними підприємствами ланка управління оборотним капіталом є визначальною. Йдеться, по суті, про те, що оборотний капітал, виступаючи засобом авансування мобільної частини майна підприємства, стає об`єктом управління його кругообороту, який охоплює весь логістичний процес.
Отже, розвиток торговельних підприємств в ринкових умовах без надійних прогнозів забезпечення оборотним капіталом не може бути ефективним. Вихідним моментом розробки таких прогнозів є аналіз особливостей формування та використання оборотного капіталу суб`єктами торговельної діяльності. Цілісність управління кругооборотом капіталу має стати визначальним в загальному механізмі економічного управління підприємством на основі моделі його фінансової політики.

2.1. Оцінка загальнодержавних та галузевих умов формування оборотного капіталу та активів торгівлі
Оскільки фінансове забезпечення сталих темпів соціально-економічного зростання в Україні неможливе без пошуків джерел формування та ефективного використання оборотного капіталу кожним суб`єктом підприємництва як конституючим елементом економіки окремої галузі і країни загалом, передумовою такого формування є аналіз показників стану та ефективності використання оборотного капіталу при авансуванні активів. Актуальність дослідження цих показників в торгівлі пов`язана з тим, що оборотні активи як об'єкти авансування капіталу становлять більше 80% усіх активів торговельних підприємств і являють собою найбільш мобільну їхню частину.
Забезпечення підприємств оборотним капіталом пов'язане з вибором ефективних джерел його утворення. Сучасні умови господарювання вимагають більш ретельного й кваліфікованого підходу до формування й використання оборотного капіталу підприємств з метою максимізації його оборотності, скорочення витратності та збільшення генерованого ним прибутку. Для цього необхідно перш за все детально вивчати й аналізувати як внутрішні, так і зовнішні фактори, динаміку, тенденції та показники ефективності використання об'єктів авансування оборотного капіталу, тобто оборотних активів.
Це особливо важливо в умовах, коли першочерговим завданням у вирішенні фінансових проблем в економіці України вважається зміцнення фінансового стану кожного суб'єкта господарювання. Водночас треба враховувати покращення сучасних умов залучення оборотного капіталу, що для торгівлі має винятково велике значення. Становлення економіки супроводжується зменшенням середньої відсоткової ставки комерційних банків за кредитами у національній валюті. Наприклад, у 2002 р. ця ставка порівняно з 1995 р. зменшилась у 4,3 раза, а за 2002 рік - на 7,1 пункта [46 ].
Та все ж ставки за кредитами комерційних банків у національній валюті дуже високі. В середньому за 2002 р. вони становили 24,8% при обліковій ставці Національного банку України - 9,5%, тобто ставки за кредитами комерційних банків в 2,7 раза перевищували облікову ставку Національного банку, яка починаючи з 2003 р. встановлена на рівні 7% [47, 5]. На 1 січня 2004 р. середня ставка за кредитами в національній валюті становить 17,5%, а на початок 2003 р. - була 19,5% [48, 5]. Але й за таких умов банківських кредитів катастрофічно не вистачає. Відтак є всі підстави стверджувати, що головним пріоритетом забезпечення сталих темпів розвитку торговельних підприємств виступає формування ефективної системи самозабезпечення оборотним капіталом.
На жаль, реалії нашого сьогодення характеризуються відсутністю дієвих механізмів управління оборотними активами і капіталом, обмеженістю інформаційної бази торговельних підприємств як необхідної умови ефективного господарювання. Інформаційне забезпечення особливо важливе, коли пріоритетами у зовнішньоекономічній діяльності України виступають інтеграція до ЄС, вступ до СОТ та співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Тому Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження "Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі", в якому передбачені заходи висвітлення тих переваг, які надасть Україні членство в цій організації.
Ефективність економічної політики зростання залежить насамперед від того, як будуть вирішені завдання щодо активізації інвестиційного процесу за рахунок мобілізації внутрішніх заощаджень і залучення коштів зовнішніх інвесторів з метою реновації і розширення основних виробничих фондів, технологічного відновлення виробництва на основі світових досягнень науково-технічного та інноваційного прогресу, що забезпечить позитив